پادکست  رادیو صلیب

رادیو صلیب توسط مسعود و رز رامندی تعالیم شناخت عیسی مسیح و هویت انسان در مسیح را بر اساس کتاب مقدس آشکار میکند. عیسی مسیح کیست, مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به چه دلایلی بود, و انسان چگونه میتواند در هویت اصلی خودبه عنوان پادشاه و کاهن در مسیح بر روی زمین سلطنت کند, تعالیم اصلی این پادکست است.

هر جایی که هستید در مسیح رشد کنید

هدف از پادکست آموزش دادن مسیحیان برای زندگی در کمال خدا در مسیح است. با این تعالیم عمیق متمرکز بمانید و به سمت کمال حرکت کنید.
تعالیم کتاب مقدس محور اصلی تعالیم این پادکست هست. هدف اصلی ما آشکار کردن و به تصویر کشیدن عیسی مسیح با صورتی بدون نقاب است که همه بتوانند به جلال او خالصانه نگاه کنند و از جلال به جلال تبدیل بشوند.
پادکست ها را می توانید در سیستم های زیر یا هر کجای دیگر که بتوانید پادکست پیدا کنید.

به چند پادکست اخیر گوش دهید

>